In de media (Accountancy Vanmorgen): CV prima middel structureren bedrijfsopvolging

De CV kan een prima mogelijkheid bieden om de overdracht van een onderneming te structureren en deze zo fiscaal vriendelijk mogelijk te regelen.  Er moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze bijdrage gaat over de CV als tussenfase in de uiteindelijke overdracht van de onderneming van ouder op kind.

Uit een grijs verleden dankt de CV vooral haar bekendheid als scheepvaart- en film-CV. Er werden vooral fiscale voordelen verkocht. Er werd niet echt gekeken of deze belegging wel paste bij het doelrisicoprofiel van de belegger. Door gewijzigde regelgeving hebben dergelijke CV’s  inmiddels veel van hun fiscale aantrekkelijkheid verloren.
Minder bekend is de CV om de bedrijfsopvolging te structureren. Bij een meer traditionele overdracht worden de activa en passiva overgedragen. Doorgaans zal de koopsom worden gefinancierd of (deels) schuldig worden gebleven aan de verkoper. De met de overdracht vrijgekomen (liquide) middelen gaan behoren tot de rendementsgrondslag van box 3. Bij overlijden van de ex-ondernemer zullen deze middelen niet kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR-regeling) hetgeen kan leiden tot de verschuldigdheid van erfbelasting. Bij een overdracht binnen de familie zal het familiekapitaal dientengevolge niet in stand blijven. Dit wordt als onwenselijk beschouwd.
De CV biedt een uitstekende mogelijkheid om de overdracht te structureren en deze substantiële ‘tax leak’ te voorkomen. Mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden dan zullen ook bij overlijden de overdracht van de vrijgekomen middelen kwalificeren voor de BOR. Deze bijdrage gaat over de CV als tussenfase in de uiteindelijke overdracht van de onderneming van ouder op kind.

Aandachtspunten in de inkomstenbelasting
Het aangaan van een CV tussen ouder en kind kan voor de Wet op de inkomstenbelasting (Wet IB) geruisloos plaatsvinden. De commandite (overdrager) en beherende vennoot (beoogde opvolger) gaan een samenwerkingsverband aan (een CV). Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!