1. Home
  2. Nieuws & blog
  3. Hoe ver zitten we nog van Parijs?

Hoe ver zitten we nog van Parijs?

Hoe ver zitten we nog van Parijs? Dit is een veelgestelde vraag in de zomer, onderweg naar zuidelijke vakantieoorden. In de financiële sector zou deze vraag echter ook regelmatig gesteld moeten worden, maar dan met de verwijzing naar het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het Klimaatakkoord, hoe zit het ook alweer? En is het nog wel on top of mind binnen de financiële sector? In dit artikel lees je wat het Klimaatakkoord inhoudt, welke rol de financiële sector hierin speelt en wat wij in de markt zien gebeuren op dit gebied.

Klimaatakkoord van Parijs

Wat omhelst het klimaatakkoord van Parijs ook al weer? In het Klimaatakkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad deze eeuw. Daarnaast moet er snel een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Inmiddels hebben 197 landen zich hieraan gecommitteerd en is het akkoord in 2020 feitelijk in werking getreden.

Klimaatdoelen

Iedere land bepaalt voor zichzelf welke klimaatdoelen aan dit akkoord gekoppeld worden. Ondanks dat een enorm groot aantal landen in zeer korte tijd tot dit akkoord kwamen, wordt deze ‘zelfregulering’ toch wel als zwak punt binnen het akkoord bestempeld.

Nederland heeft zichzelf voor 2030 tot doel gesteld om 49% CO2-reductie te behalen ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990. Dit zijn stevige doelen waarvoor echt alle zeilen bijgezet moeten worden om dit te realiseren. Regelmatig zorgen (voorgenomen) maatregelen ervoor dat sectoren in het verweer komen. Denk hierbij aan de agrarische- en bouwsector en de protesten op het Malieveld.

Waar andere sectoren soms direct geraakt worden in de bedrijfsvoering door opgelegde maatregelen, is dat niet het geval voor de financiële sector. De financiële sector heeft zich dan ook gecommitteerd aan de klimaatdoelen van ons kabinet. Zo’n 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben hierover met Minister Hoekstra overeenstemming bereikt. Eén van de belangrijkste punten uit deze overeenstemming is dat de bovengenoemde betrokken partijen vanaf 2020 verplicht zijn te rapporteren over de klimaatimpact van hun investeringen en beleggingen. Het jaarlijks rapporteren is een wezenlijke stap om de ‘CO2-winst’ de komende jaren te monitoren. Daarnaast moeten de betrokken financiële instellingen vóór 2022 concrete actiepunten aandragen die leiden tot CO2-reductie. Ook gaat er meer samenwerking plaatsvinden tussen de overheid, de financiële sector, gespecialiseerde partijen als Invest NL en regionale ontwikkelmaatschappijen om zo de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Sociale en ecologische aspecten verduurzaming

Ondanks dat er veel financiële instellingen actief bezig zijn met het thema duurzaamheid en er soms complete afdelingen volledig in het teken staan van ‘Parijs 2030’, is er ook kritiek. Bedrijfseconoom Willem Schramade lanceerde afgelopen november zijn boek ‘Duurzaam kapitalisme’. Het belangrijkste punt dat hij in zijn boek maakt, is dat de financiële sector nog teveel plichtmatig handelt. De activiteiten in de sector zijn nog teveel gericht op het voldoen aan de eisen (‘afvinken’) in plaats van volledig in alle processen handelen vanuit overtuiging. Hij pleit voor een herijking van het begrip ‘waarde’ waarbij nu vaak alleen de financiële kant van beslissingen telt. Bedrijven moeten juist ook op grond van sociale en ecologische aspecten handelen. Schramade maakt dit inzichtelijk met het waardevenster dat expliciet maakt waar financiële waarde ten koste gaat van sociale of ecologische waarde. Het nadrukkelijk meewegen van sociale en ecologische afwegingen leidt tot ‘brede waarde’. Door deze bredere kijk is kapitalisme goed te verenigen met duurzaamheid.

Opleidingen Duurzaamheid

Vanuit ons werkveld herkennen we het beeld dat er veel verschil zit in hoe partijen binnen de financiële sector omgaan met duurzaamheid: er zijn partijen die hun complete identiteit eraan ontlenen, instellingen waarbij afdelingen volledig in het teken staan van dit onderwerp en partijen die voorzichtig de eerste stappen zetten op dit terrein.

Wij leveren in dit proces van voortdurende verandering ook onze bijdrage. Dit doen wij onder andere door vanuit Dukers & Baelemans verschillende maatwerkopleidingen rondom duurzaamheid aan te bieden. Een begrip dat vaak in één adem met duurzaamheid wordt genoemd, is social impact. Dukers & Baelemans ontwikkelde een e-learning over dit onderwerp. Deze e-learning is erop gericht om adviseurs beter in staat te stellen om financieel kwetsbare mensen te helpen en een stuk zelfredzaamheid te creëren. Een positief effect dus op mens en maatschappij, zodat iedereen mee kan (blijven) doen. Daarnaast ontwikkelden we een e-learning om adviseurs te trainen op het gebied van duurzaamheid bij woningfinanciering. Deze opleiding geeft antwoord op de vragen: Welke technische mogelijkheden zijn er om de woning te verduurzamen en welke financiële gevolgen heeft dit voor de klant?

Onze klanten hebben altijd een rol in de totstandkoming van de opleidingen. Er is sprake van een co-creatie die sectorbreed ingezet kan worden. Door het ontwikkelen van relevant opleidingen op het gebied van duurzaamheid, willen wij zelf een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming.

Arbeidsmarkt

Binnen de wereld van detachering zien we relatief weinig vraag naar de specifieke kennis met betrekking tot duurzaamheid. Wel zien we momenteel een duidelijke toename in de gestelde voorwaarden en eisen aan kandidaten vanuit financiële instellingen. Kandidaten dienen zich te conformeren aan het opgestelde duurzaamheidsbeleid, gedragscodes en regels rondom diversiteit. Indirect worden daarmee al wel stappen in de goede richting gezet. Binnen ons netwerk van Interim Professionals hebben wij diverse adviseurs die kennis hebben van duurzame financieringen, ook voor meer grootschalige investeringsprojecten. Door opleidingen en trainingen breiden we deze groep snel uit. Ondanks de nu nog geringe vraag naar gerichte expertise rondom duurzaamheid, bereiden we onze collega’s voor op de aanstaande ontwikkelingen.

De afstand tot Parijs na 2020

Er is nog veel werk aan de winkel, maar er zijn diverse mooie initiatieven, zowel groot als klein. Wij zijn benieuwd naar de eerste rapportages over 2020 vanuit de sector over de klimaatimpact van de investeringen. Als deze resultaten bekend zijn, krijgen we een beter beeld bij “de afstand tot Parijs”. We houden je op de hoogte van onze duurzame reis.

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderwerp duurzaamheid en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sander of Cor.
Sander Pickhard
Business Manager

06 54 93 65 26
s.pickhard@welten.eu

Meer weten over onze dienstverlening?

Wil je meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Klik dan op onderstaande button.
Naar onze vakgebieden

Helen Leukel
Business Manager

06 50 88 77 21
h.leukel@welten.eu

Of zou je graag bij ons komen werken en ben je benieuwd welke vacatures wij hebben? Bekijk deze dan snel door op onderstaande button te klikken.
Naar vacatures
checkmark caret tilde slash big-slash double-slash triple-slash hamburger icon-caret-down cross icon_linkedin icon_fb icon_instagram